Lịch trực pḥng kỹ thuật tháng 12/2016
                                         
Nhân viên kỹ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Trần Thanh Phong D       D                                
Trương Quốc An   N       N                              
Huỳnh Nhựt Tiến     D       D                            
Nguyễn Trường Lâm       N       N